Oxumaq yazmaq və ən əsası İngliscə danışmaq ücün İlk öncə söz bazanızı artırmalısız. Bəz hardan başlamaq lazımdır?

Sozləri mövzulara bölərək. İndi mən ilk mövzunu sizinlə bölüşəcəm. Gəlin İnglis dilini biryerdə öyrənək:)

1 Тело человека

man [mæn] человек, мужчина
woman [‘wumən] женщина
body [‘bɔdɪ] тело
head [hed] голова
shoulder [‘ʃəuldə] плечо
arm [ɑːm] рука
hand [hænd] рука (кисть)
elbow [‘elbəu] локоть
chest [ʧest] грудная клетка
stomach [‘stʌmək] живот, желудок
back [bæk] спина
bottom [‘bɔtəm] зад
thigh [θaɪ] бедро
waist [weɪst] талия
leg [leg] нога
knee [niː] колено
calf (calves) [kɑːf] [kɑːvz] икра (икры ног)
foot (feet) [fut] [fiːt] ступня (ступни)
ankle [‘æŋkl] лодыжка
heel [hiːl] пятка

 

thumb [θʌm] большой палец
ring finger [rɪŋ ‘fɪŋgə] безымянный палец
middle finger [‘mɪdl ‘fɪŋgə] средний палец
index finger [‘ɪndeks ‘fɪŋgə] указательный палец
little finger [‘lɪtl ‘fɪŋgə] мизинец
fingernail [‘fɪŋgəneɪl] ноготь
shin [ʃɪn] голень
toe [təu] палец ноги
toenail [‘təuneɪl] ноготь на пальце ноги

 

neck [nek] шея
face [feɪs] лицо
nose [nəuz] нос
mouth [mauθ] рот
lip(s) [lɪp] губа, губы
tooth (teeth) [tuːθ] [tiːθ] зуб, зубы
tongue [tʌŋ] язык
eye(s) [aɪ] глаз, глаза
eyebrow [‘aɪbrau] бровь
eyelash [‘aɪlæʃ] ресница
pupil [‘pjuːp(ə)l] зрачок
eyelid [‘aɪlɪd] веко
chin [ʧɪn] подбородок
cheek [ʧiːk] щека
forehead [‘fɔːhed] лоб
hair [heə] волосы
hairy [‘heərɪ] волосатый
bald [bɔːld] лысый
moustache [mə’stɑːʃ] усы
beard [bɪəd] борода